У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 18.11.2013. у Београду усвојен је


СТАТУТ УДРУЖЕЊА „Уметничка асоцијација ПРОТОТИП


Члан 1.

Област остваривања циљева


Удружење „Уметничка асоцијација ПРОТОТИП“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културе и уметности.


Члан 2.

Циљеви


Циљеви Удружења су: унапређивање културе и уметности, заштита културног наслеђа, истраживање и промоција савремене уметничке праксе, историје и теорије уметности и визуелне културе, подизање свести грађана и младих о значају уметности и културе, чувања и заштите културног наслеђа, организовање активности на помагању у развоју уметничке праксе, изучавању уметности и очувању културног наслеђа, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања уметничког и културног наслеђа.


Члан 3.

Делатност


Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу, податке и друге информације о историји и теорији уметности, културном и уметничком наслеђу и савременој уметничкој сцени у земљи и иностранству.

2) обавља и пружа консултанске услуге из области визуелних уметности и културног наслеђа

3) организује и реализује, самостално или у заједници с другим организацијама у земљи и иностранству, промоцију нових пројеката аутора из земље и иностранства и у том смислу организује изложбе, перформансе, посете и друге облике културног и уметничког изражавања и манифестација, као и стручне скупове, саветовања, трибине, дискусије и конференције и томе слично у области  савремене уметности, историје и теорије уметности и визуелне културе, и културне политке.

4) обавља саветодавну и логистичку помоћ у реализацији самосталних пројеката чланова Удружења

5) у циљу едукације младих кадрова и будућих учесника у култури и уметности организује различите програме у облику саветовања, курсева, креативних радионица и др.,

6) организује и обавља издавачку делатност и у том смислу посебно објављује књиге, каталоге, магазине и друге публикације из области културне политике, културног наслеђа, савремене уметничке праксе, историје и теорије уметности и визуелне културе.

7) обавља продукцију малих графичких производа (разгледница, ситних употребних предмета и др.) као и израду презентације Удружења на Интернету (израда WЕБ сајта),

8) посредује у реализацији пројеката из области културне политике, културног наслеђа, савремене уметничке праксе, историје и теорије уметности и визуелне културе.

9) сарађује са државним органима надлежним у областима од значаја за остваривање циљева Удружења.


Члан 4.

Назив и седиште


Назив удружења је: Удружење „Уметничка асоцијација ПРОТОТИП“

Назив Удружења на енлгеском језику је: “Artistic Association Prototype”.

Удружење има седиште у Београду.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.


Члан 4.

Чланство


Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор. Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу престаје дужом неактивношћу члана или деловањем супротно циљевима Удружења.  

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на предлог Директора.


Члан 5.

Права и обавезе чланова


Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде поново биран на исту функцију;

5) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.


Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем и могућностима, у активностима Удружења;

3) обавља друге послове које му повери Управни одбор.


Члан 6.

Органи


Органи Удружења су Скупштина, Директор и Секретар.


Члан 7.

Скупштина


Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Редовно заседање заказује Директор.

Директор заказује ванредну седницу Скупштине на сопствену иницијативу, или на иницијативу најмање једне трећине чланства. Иницијатива се подноси Директору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива Директор, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.

Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.


Члан 8.

Делокруг Скупштине


Скупштина:

1) усваја план и програм рада, на предлог Директора;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута, на предлог Директора;

3) усваја Пословник о раду по предлогу Директора или најмање трећине чланова;

4) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Директора;

5) разматра и усваја финансијски план и извештај, најмање једном годишње;

6) бира и разрешава Директора и Секретара;

7) утврђује списак чланова;

8) одлучује о удруживању у савезе;

9) одлучује о статусним променама Удружења;

10) одлучује о престанку рада Удружења.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна већина чланова, а најмање три члана.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина.


Члан 9.

Директор


Директор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења.

Директор представља и заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Директор може да овласти Секретара да врши нека, али не и сва, овлашћења која су у његовој надлежности. Мандат Директора је две године.


Члан 10.

Делокруг Директора


Директор:

1) заказује седнице Скупштине;

2) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

3) организује редовно обављање делатности Удружења;

4) поверава посебне послове појединим члановима;

5) доноси финансијске одлуке;

6) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, на сопствену иницијативу или на предлог најмање два члана Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.


Члан 11.

Секретар


Секретар води евиденцију о одлукама Скупштине и других органа Удружења и води списак чланова Удружења.

Секретар је овлашћен да, у немогућности Директора да врши овлашћења, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Секретар контролише финансијско пословање Удружења, а о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Директора и Скупштину.

Мандат Секретара је две године.


Члан 12.

Јавност рада


Рад Удружења је јаван.

Директор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине Удружења.


Члан 13.

Сарадња са другим организацијама

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од 30 дана, у складу са Законом.


Члан 14.

Средства


Средства Удружења “ Уметничка асоцијација ПРОТОТИП ” прибављају се од добровољних прилога, донација, поклона, финансијских субвенција и из других извора, у складу са Законом.

Удружење прибавља средства и продајом својих публикација, односно обавља привредну делатност 5811 – издавање књига и каталога и као и уметничко стваралаштво.

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области културе и уметности, као и продајом уметничких радова или производа насталих у оквиру едукативних радионица, као и других облика сродних привредних делатности које удружење обавља.

Средства остварена обављањем привредне и друге делатности могу се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.


Члан 15.

Престанак рада


Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним Законом.

У случају престанка рада, имовина Удружења ће прећи Удуржењу грађан Ремонт независна уметничка асоцијација.


Члан 16.

Печат


Удружење има печат округлог облика, пречника 40 милиметара, на коме у горњем делу круга пише “ Уметничка асоцијација ПРОТОТИП ”, а у доњем “Београд” док се у средини налази велико ћирилично слово П.


Члан 17.

Ступање на снагу статута


Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.